Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW JAZZOWYCH KWIECIEŃ 2023

I. Nazwa konkursu:

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych CEA dla Uczniów Szkół Muzycznych II st.

II. Organizator konkursu:

Centrum Edukacji Artystycznej.
Wykonawca konkursu:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.

III. Cel konkursu:

   • wyłonienie i promocja najlepszych zespołów jazzowych;
   • prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów;
   • konfrontacja umiejętności wykonawczych.

IV. Zasady organizacji:

Konkurs będzie się odbywał na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 56.
Wszelkie informacje (karty zgłoszenia, regulamin, harmonogram) zamieszczane będą na stronie internetowej https://bednarska.art.pl/konkurs_zespolow_jazz
Konkurs jest dwuetapowy
– Etap I (zgłoszenia do 14 marca 2023) – ocena nagrań
– Etap II (28 kwietnia 2023) – ocena prezentacji zespołów zakwalifikowanych po I etapie.

Zgłoszenie do konkursu:
Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronach konkursu, dołączając nagrania konieczne do oceny w I etapie. Wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora pocztą elektroniczną na adres „email osoby zgłaszającej” podany w formularzu.
Zgłoszenie zawiera następujące dane:

   • nazwę zespołu *) opcjonalnie
    imiona i nazwiska poszczególnych członków zespołu (z podaniem wiek, klasa, rok nauczania, instrument)
   • program (tytuły utworów, nazwiska kompozytorów oraz ew. nazwisko aranżera):
    a) etap I
    b) etap II
   • wymagania techniczne zespołu
   • dane teleadresowe Szkoły zgłaszającej
   • dane kontaktowe (telefon, e‐mail) kierownika zespołu lub nauczyciela prowadzącego

Nagranie utworów określonych w programie I etapu konkursu moe zostać wykonane w technice dowolnej, nie musi mieć jakości studyjnej, niemniej powinno umożliwić komisji ocenę wykonania. Plik nagrania powinien być zapisany w formacie mp3.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na 45 dni przed terminem przesłuchań II etapu – czyli 14.03.2023
Skład zgłaszanego zespołu w obydwu etapach jest stały. Członkami zespołu mogą być wyłącznie uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II st.

Adres kontaktowy Wykonawcy konkursu:

Konkurs Zespołów Jazzowych
ZPSM im. F. Chopina ‐ KCEM,
ul. Połczyńska 56, 01‐337 Warszawa
email: konkurs_zespolow_jazz@bednarska.art.pl

V. Program konkursu

Wszystkie prezentowane utwory muszą być utrzymane w szeroko pojętej stylistyce jazzowej.

ETAP I
– 2 dowolne, zróżnicowane pod względem rytmicznym utwory, w tym jeden utwór polskiego kompozytora. Nie dopuszcza się własnych kompozycji członków zespołu.
– czas trwania nagrania ‐ 10 ‐ 20 minut

ETAP II
– wykonanie przez zespół programu składającego się z 3 dowolnych, zróżnicowanych względem siebie utworów;
– w programie występu mogą się znaleźć utwory nadesłane do 1 etapu konkursu, mogą także pojawić się kompozycje własne członków zespołu;
– czas trwania programu ‐ maksymalnie 30 minut.

VI. Przebieg konkursu

ETAP I ‐ ocena nagrań.

   • Wykonawca konkursu nadesłane nagrania dostarczy każdemu członkowi jury. Na tym etapie członkowie jury nie obradują wspólnie; każdy juror przesłuchuje i ocenia nadesłane nagrania indywidualnie.
   • Jurorzy swoje oceny nagrań wg systemu punktacji określonego poniżej przekażą Wykonawcy konkursu nie później niż na 30 dni przed terminem przesłuchań II etapu.
   • Sekretarz jury wyznaczony przez Wykonawcę konkursu dokona podsumowania nadesłanej punktacji wg wzoru określonego w punkcie “Zasady punktacji”.
   • Do II etapu konkursu zakwalifikują się zespoły, które w Etapie I uzyskały minimum 8 punktów.
   • O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu szkoła zgłaszająca zespół zostanie powiadomiona najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem przesłuchań II etapu (do 7 kwietnia 2023 r.).

ETAP II ‐ ocena prezentacji zespołów zakwalifikowanych po I etapie.

   1. Harmonogram prezentacji konkursowych zostanie ogłoszony na tydzień przed terminem przesłuchań.
   2. Wykonawca konkursu zapewni obsługę techniczną (nagłośnienie) oraz zapewni podstawowe instrumentarium takie jak perkusję, wzmacniacze gitarowe i basowe, fortepian, kontrabas.
   3. O ostatecznych wynikach konkursu zdecyduje punktacja przydzielona w jego II etapie /tzn. punktacja w I etapie kwalifikuje do II etapu, punktacja w II etapie określa kolejność nagród, nie bierze się pod uwagę punktacji z 1 etapu/.
   4. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu komisja podejmie decyzję o przyznaniu Grand Prix oraz pozostałych nagród. Werdykt jury zostanie ogłoszony po zakończeniu obrad oraz zostanie zamieszczony na stronie konkursu http://bednarska.art.pl/konkurs_zespolow_jazz
   5. Przesłuchania II etapu konkursu odbędą się 28 kwietnia 2023 r.

VI. Kryteria oceny uczestników konkursu

Jury przy ocenianiu zespołów będzie brało pod uwagę następujące elementy wykonania

   1. Indywidualność.
   2. Kreatywność.
   3. Umiejętność współpracy w zespole jazzowym.
   4. Świadomość i wyobraźnię muzyczną – wykorzystanie elementów „języka jazzowego” w aspekcie techniki kształtowania barwy i artykulacji (brzmienie, melodyka, artykulacja, dynamika).
   5. Umiejętność improwizacji (frazowanie, realizowanie harmonii utworu, wyczucie stylu, timing).
   6. Prezencja zespołu na scenie (w II etapie konkursu).

VII. Punktacja

Jury ustala ocenę wykonawców według następującej skali punktowej:

   • 12 pkt. ‐ poziom wykonawczy i artystyczny zespołu jest wybitny i znacząco wykracza poza wymagania konkursowe
   • 9 ‐ 11 pkt. ‐ poziom wykonawczy i artystyczny zespołu jest wysoki i spełnia wymagania konkursowe
   • 6 ‐ 8 pkt. ‐ poziom wykonawczy i artystyczny zespołu jest dobry i częściowo spełnia wymagania konkursowe
   • 3 ‐ 5 pkt. ‐ poziom wykonawczy i artystyczny zespołu jest średni i spełnia jedynie podstawowe wymagania programowe konkursu
   • 0 ‐ 2 pkt. ‐ poziom wykonawczy i artystyczny zespołu jest za niski i nie wypełnia wymagań programowych konkursu

Punktację określa się wg wzoru: suma punktów przydzielonych przez wszystkich członków komisji podzielona przez ilość członków komisji (średnia arytmetyczna).

VIII. Laureaci

   • Laureatem Grand Prix zostaje uczestnik, który za występ w II etapie konkursu otrzymał najwyższą punktację przy spełnieniu koniecznego minimum 11,5 pkt;
   • Laureatów pozostałych nagród oraz ewentualne wyróżnienia indywidualne jury
    konkursu określi na podstawie punktacji uzyskanej za występ w II etapie konkursu;
   • jury zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród oraz nie przyznaje nagród ex aequo;
   • decyzje jury są ostateczne.

Autorzy: Adam Cegielski, Krzysztof Gradziuk