Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konkurs Zespołów Jazzowych – konkurs współorganizowany przez ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, trwa doskonalenie pracowników oraz wdrażanie rozwiązań technologicznych, które umożliwią uzyskanie pełnej dostępności cyfrowej strony;
  • serwis zawiera dokumenty PDF, w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów. Pracujemy nad aktualizacją tych plików aby mogły spełniać wymogi dostępności cyfrowej;
  • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Dokładamy także starań, aby obecnie publikowane dokumenty spełniały wymagania dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej częściowo można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Adam Cegielski, adres poczty elektronicznej a.cegielski@bednarska.art.pl.

Można kontaktować się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 22 5234321

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@bednarska.art.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 826 63 14.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Centrum Edukacji Artystycznej sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami artystycznymi w Polsce.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia wyboru środka wspierającego komunikowanie się, tj.:

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@bednarska.art.pl, w formie papierowej na adres Szkoły lub telefonicznie (22 826 63 14).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Szkoły w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina
Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej
ul. Połczyńska 56, 01-337 Warszawa

Wjazd i wejście na teren Szkoły znajduje się od strony ul. Legionowej, jest dostępne także wejście (furtka) od strony ulicy Połczyńskiej.
Na terenie obiektu dostępne są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Obiekt składa się z budynków A, B oraz C (sali koncertowej).

Do budynku A prowadzi wejście od strony ulicy Połczyńskiej. Brak jest schodów, osoba na wózku może wjechać bez dodatkowej pomocy. Wejście to jest  udostępniane wyłącznie na żądanie, które należy zgłosić w recepcji w budynku B (także telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 523 43 21.
Sekretariat, administracja Szkoły i sale lekcyjne mieszczą się na parterze, przejście jest swobodne, osoba na wózku może poruszać się po całej powierzchni parteru.
W budynku A na pierwszym piętrze także znajdują się sale lekcyjne ale nie ma windy oraz brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku B prowadzi wejście od strony sali koncertowej, recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Do wejścia nie ma schodów, osoba na wózku może wjechać bez dodatkowej pomocy.
W budynku B znajduje się winda gabarytowo odpowiednia dla przewożenia osób na wózkach. Przejście jest swobodne, osoba na wózku bez żadnych przeszkód może poruszać się po całej powierzchni budynku (wszystkie piętra).
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku B.

Do budynku C (sali koncertowej) wejście znajduje się od strony ulicy Legionowej. Do wejścia nie ma schodów, osoba na wózku może wjechać bez dodatkowej pomocy.
W budynku C znajduje się winda gabarytowo odpowiednia dla przewożenia osób na wózkach. Przejście jest swobodne, osoba na wózku bez żadnych przeszkód może poruszać się po całej powierzchni budynku (wszystkie piętra).
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku C.