Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję:

  • Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11, reprezentowany przez dyrektora.
  • Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
  • Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
  • Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  • Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
  • Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Weronika Gąsiewska, iod@bednarska.art.pl

KOMUNIKAT
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości, koncertów publicznie otwartych nie mają zastosowania przez szkołę przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1191).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, filmów przez uczestników ogłoszonego wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność osób uczestniczących i świadomość konsekwencji wynikających z wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.